Klassificering av farligt gods

Farligt gods delas in i nio klasser.

Till varje klass finns ett antal underavdelningar. Innehållet i dessa är inte uttömmande, men det täcker ändå huvudparten av de kommersiellt mest betydelsefulla produkterna med farliga egenskaper.

Klass 1: Explosiva ämnen och föremål

Ammunition, sprängämnen, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning. Explosiva varor används i en mängd olika sammanhang. De stora användarna är sprängämnes- och ammunitionstillverkare, försvarsmakten, gruv- och anläggningsföretag och fyrverkeriimportörer. Pyroteknisk säkerhetsutrustning används mest i fordon, framför allt i form av krockkuddar och bältesförsträckare. Explosiva ämnen kan vara i fast eller flytande form.

Klass 2: Gaser

Brandfarliga och icke brandfarliga gaser men även giftiga gaser, till exempel hårsprayer, gasol, cigarettändare, sprayfärg, insektsmedel i sprayform, dykartuber, syrgas, svetsgaser med mera.

Klass 3: Brandfarliga vätskor

Drivmedel (bensin, diesel, etanol), vissa parfymer, alkoholhaltiga drycker (70 procent), tändvätskor med mera.

Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen

Brandfarliga fasta ämnen såsom tändstickor och metallpulver, självantändande ämnen såsom kol och fiskmjöl samt ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten såsom kalium och magnesiumpulver.

Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Blekmedel, vissa hårprodukter och syror med mera.

Klass 6: Giftiga och smittfarliga ämnen

Giftiga ämnen såsom kvicksilverföreningar och cyanider men även smittförande ämnen, till exempel bakterier, levande virus och laboratorieprover.

Klass 7: Radioaktiva ämnen

Brandvarnare, vissa mätinstrument och vissa pacemakers.

Klass 8: Frätande ämnen

Frätande ämnen såsom batterier och ättiksyra.

Klass 9: Övriga farliga ämnen

Fordon, motorsågar, batterier, batteridriven utrustning, asbest och torr-is, men också vissa första hjälpen-produkter.

Typgodkänd förpackning

För att få transportera produkter som är klassificerade som farligt gods finns regler som ska följas, bland annat ska produkterna förpackas i typgodkända förpackningar. Det innebär att förpackningarna måste uppfylla vissa konstruktions- och testkrav för att få användas.

Avsändaren och den som transporterar farligt gods ska följa de villkor och förutsättningar som anges i lagen (2006:263) om transporter av farligt gods.

Källa: transportstyrelsen

Klassificering av farligt gods