Logistikordlista

A

ALL IN (All Inclusive) – Fraktpris där samtliga kringtjänster är inkluderade, inga dolda avgifter

ATA (Actual Time of Arrival) – En sändnings faktiska ankomsttid

ATD (Actual Time of Departure) – En sändnings faktiska avgångstid

B

B/L (Bill of Lading) – Sjöfraktmanifest utställt av transportören till godsets ägare

BAS (Base Rate) – Grundpris

BAF (Bunker Adjustment Factor) – Justeringsfaktor med vilken grundpriset justeras beroende på rådande världsmarknadspriser på bränsle

Booking – Reservation av allt/delar av tillgängligt lastutrymme

C

CAF (Currency Adjustment Factor) – Valutapåslag, en justeringsfaktor som läggs på grundpriset för att reglera en flytande valutakurs

Carrier – Fraktförare

Certificate of Origin– Ursprungscertifikat som anger var godset är tillverkat

Charter – Avtal mellan ett fraktfartygs ägare och dess kund angående hyra av fraktskeppet ifråga för en given tidsperiod eller fullföljande av ett specifikt transportuppdrag

CMR – Internationellt fraktbrev

C.O. C (Carrier’s Owned Container) – Container ägs av fraktföraren

Consignor – Avsändare

Consignee – Mottagare

CY (Container yard) – Containerterminal

D

DС (Dry container) – Container avsedd för frakt av tort gods utan behov av temperaturkontroll

DDF (Documentation Fee – Destination) – Administrationsavgift för dokumenthantering i destinationshamnen

Demurrage – Straffavgift som påförs vid förseningar vid lasting/lossning

Detention– Straffavgift för förseningar i samband med fördröjning av containerretur

DHC (Handling Charge – Destination) – Extraavgift som påförs för extra kostnader vid omlastning och/eller annan hantering I destinationshamn

Discharging – Lossning

DOCS (Documentation), DocsFee – Dokumenthanteringsavgift, kan påföras för delvis eller hel last

DOOR – Dörr-till-dörr-leverans

E

EX – Exportdeklaration.

ETA (Estimated Time of Arrival) – Ungefärliga ankomsttid

ETD (Estimated Time of Departure) – Ungefärlig avgångstid

F

Feeder – Marin fraktförare som transporterar gods kortare sträckor mellan hamnar

FI (Free In) – Lastning ingår inte i fraktpriset

FIFO (Free in/Free out) – Avsändaren betalar lasting/lossning

FILO (Free in/Liner out) – Lasting sker på avsändarens bekostnad, lossning på rederiets bekostnad

FIOS (Free in/out) – Lasting/lossning sker på avsändarens bekostnad

FCL (Full Container Loading) – Container helt fylld av en enda avsändares gods

FO (Free Out) – Lossning ingår inte i fraktpriset

FSC (Fuel Surcharge) – Bränsletillägg, debiteras oftast I samband med flygfrakt

FTL (Full Truck Load) – Fullastad lastbil eller trailer

G

GRI – Fraktprisökningsmodell inom en given tidsram

Gross Weight – Bruttovikt, godsets vikt tillsammans med inre emballage som inte går att separera från godset samt yttre emballage som påsar, kartonger, lådor, tunnor m.m

H

HC (High Cube) – Containertyp som är högre än en standardcontainer

Heavy Lift Charge – prispåslag för övervikt när den faktiska vikten överstiger den angivna vikten

I

IMO Surcharge – tillägg för farligt gods

International Commercial Terms, INCOTERMS – samling internationella fraktvillkor

ISPS – hamnsäkerhetsavgift

L

LCL (Less Container Loading) – container fylld med flera avsändares gods

LI (Liner In) – lastning ingår på rederiets bekostnad

LI-Door (Liner in/Door) – lastning ingår på rederiets bekostnad, levereras till mottagarens dörr

LIFO (Liner in/Free out) – lastning sker på rederiets bekostnad, avsändaren star för lossning

LILO (Liner in/out) – lastning och lossning sker på rederiets bekostnad

LO (Liner Out) – lossning sker på rederiets bekostnad

N

Notify party – part som aviseras vid godsets ankomst

O

ODF (Documentation Fee – Origin) – dokumenthanteringsavgift i avgångshamn

OT (Oреn Tор) – öppen container där taket består av presenning

OHC (Handling Charge – Origin) – hanteringsavgift i avgångshamn

Order bill of lading – löpande sjöfraktsedel ställd till innehavare eller icke namngiven ”avsändare” ”mottagare” eller ”bank”

P

POD (Port of Delivery) – destinationshamn

POL (Port of Loading) – hamn där godset lastas på fraktfartyg

PSS (Peak Season Surcharge) – högsäsongsavgift som påförs under perioder då godsvolymomsättningen i hamnen ifråga är förhöjd

PCS (Port Congestion Surcharge) – trängselavgift som påförs när det råder trängsel i hamnen ifråga

Q

Quality Certificate – intyg om att godset motsvarar avtalade kvalitets- och säkerhetskrav

R

RF (Reefer container) – container för gods som kräver temperaturkontroll

S

Sea freight – sjöfrakt

SEC (security charges) – hamnsäkerhetsavgift

Shipper – avsändare; se även ”consignor”

S.O.C (Shipper’s Owned Container) – container ägs av avsändaren

SSC (Security Surcharge) – Säkerhetspåslag, tas oftast ut vidflygfrakt

Storage – extraavgift för utdragen lagringstid utöver vad som har avtalats. Priset per dag stiger exponentiellt med mängden lagringsdagar

S.T.C. (Said To Contain) – påstått innehåll

T

T-1 – Transitdeklaration för gods med ursprung utanför EU på EU-territorium

TC (Tank container) – Container för gas och flytande gods

TEU (Twentyfoot Equivalent Unit) – Mätenhet motsvarande en 20-fotscontainer, 1 40fotscontainer är således 2TEU

THC (terminal handling charges) – Terminalhanteringskostnad

W

Waybill (Накладная) – Fraktsedel

Wharfage – Hamnavgfit

WSC (Winter Surcharge) – Säsongspåslag som tas ut i hamnar där isbildning förekommer

Logistiklexikon